Centrum sociálnych služieb Domino

Centrum sociálnych služieb Domino

 

Naše motto: "Byť milým nikdy nie je zbytočné".

 

CSS - DOMINO je zariadením sociálnych služieb určeným pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo ktorá je nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v domove sociálnych služieb podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008z.z. o sociálnych službách.

Základné informácie

Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne

Názov organizácie: Centrum sociálnych služieb -  DOMINO (skratka CSS -  DOMINO)

Sídlo organizácie: 971 01 Prievidza, Veterná 11

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia

Dátum zriadenia: 1988

IČO: 00 64 87 01

Zložky CSS-DOMINO: Domov sociálnych služieb, Špecializované zariadenie,  Služba včasnej intervencie