Dôverník v sociálnych službách

Ustanovenie práva prijímateľa sociálnej služby na určenie dôverníka bolo do zákona o sociálnych službách zakomponované od 1. júla 2021. V zmysle § 6 ods. 3 písm. d) sa dôverníkom môže stať fyzická osoba, ktorá s určením za dôverníka písomne súhlasí a je spôsobilá na právne úkony. Na určenie dôverníka sa nevyžaduje súhlas opatrovníka. V CSS – DOMINO umožňujeme využiť toto právo, rešpektujeme voľbu dôverníka ako aj autoritu nominovanej podpornej osoby tak, aby boli rozhodnutia prijímateľa efektívne komunikované a realizované. Prijímateľ môže s podporou dôverníka konzultovať svoje slobodné rozhodnutia o podpore, poskytovaní sociálnej služby a s jej podporou realizovať rozhodnutia o osobných, právnych finančných a iných záležitostiach.

V zmysle § 6 ods.6 je prijímateľ sociálnej služby povinný poskytovateľovi sociálnej služby bezodkladne

a)      po určení dôverníka oznámiť osobné údaje dôverníka v rozsahu

  1. meno, priezvisko a titul
  2. adresa trvalého alebo prechodného pobytu
  3. rodné číslo, ak je pridelené a dátum narodenia
  4. telefónne číslo a elektronická adresa

b)      po určení dôverníka doručiť kópiu súhlasu fyzickej osoby s určením za dôverníka,

c)      oznámiť zmeny údajov a skutočností uvedených v písmenách a) a b)

V prípade potreby podpory na vyplnenie oznámenia osobných údajov dôverníka je prijímateľom k dispozícii sociálna pracovníčka CSS – DOMINO.

 

Tlačivo na oznámenie a súhlas dôverníka