1

Domov sociálnych služieb

   Domov sociálnych služieb

a)      Druh sociálnej služby – V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 448/2008 Z.z.), alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z.

b)      Forma sociálnej služby – V domove sociálnych služieb sa poskytuje týždenná a celoročná pobytová sociálna služba a ambulantná sociálna služba.

c)      Predmet činnosti a odborné zameranie – V domove sociálnych služieb sa

-          poskytuje – pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, výchova

-          zabezpečuje -  ošetrovateľskú starostlivosť, pracovnú terapiu, záujmovú činnosť

-          utvárajú podmienky na – vzdelávanie, úschovu cenných vecí

d)     Cieľová skupina fyzických osôb, ktorým sa poskytuje sociálna služba – Domov sociálnych služieb je určený pre deti, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z., alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby deťom od narodenia do skončenia povinnej školskej dochádzky alebo do skončenia vzdelania za osobitných podmienok a v prípade ďalšej prípravy na povolanie do skončenia tejto prípravy na povolanie, najdlhšie do 25 rokov veku, v odôvodnených prípadoch aj dlhšie. Pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby sa sociálna služba môže poskytovať aj plnoletej fyzickej osobe.

e)      Rozsah sociálnej služby – Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby na neurčitý čas.

f)       Miesto poskytovania sociálnej služby – Veterná č. 11, Prievidza

 

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30