Športový deň - mdd - w5

Podmienky prijatia do ŠZ

V živote človeka občas nastanú situácie, kedy potrebuje pomoc druhých. Ak máte záujem umiestniť Vášho príbuzného alebo blízkeho v našom špecializovanom zariadení, je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Pre prijatie do nášho špecializovaného zariadenia je potrebné, aby mal Váš príbuzný alebo blízky odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby stupeň odkázanosti  najmenej V (podľa prílohy 3 zákona o sociálnych službách) a zdravotné postihnutie, ktorým je najmä pervazívna vývinová porucha – autizmus.

 

Pre lepšiu orientáciu v posúdení podmienok odkázanosti na sociálnu službu a v podmienkach prijatia do nášho zariadenia sme pre Vás potrebné informácie zhrnuli do nasledujúcich krokov:

1. KROK:   POSUDZOVANIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU

-    vyplnenú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“  odošlite na Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) vrátane príloh – potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby a fotokópie aktuálnych odborných lekárskych vyšetrení (nie staršie ako pol roka), fotokópiu rozhodnutia o ustanovení za opatrovníka, ak bol posudzovaný pozbavený, alebo obmedzený v spôsobilosti na právne úkony; TSK prostredníctvom zamestnancov zariadení sociálnych služieb vo svojej územnej pôsobnosti zrealizuje sociálnu návštevu Vášho príbuzného alebo blízkeho, na základe ktorej posúdi jeho zdravotný stav a sociálnu situáciu a vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu; žiadosť o posúdenie odkázanosti zašlite na oddelenie sociálnej pomoci TSK na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

-    prevezmite rozhodnutie z TSK a následne ho poštou zašlite späť (do 30 dní), z dôvodu vyznačenia jeho právoplatnosti (prípadne osobne navštívte príslušné oddelenie TSK),

2. KROK:    PRIJÍMANIE DO ŠPECIALIZOVANÉHO ZARIADENIA

-    do nášho zariadenia doručte kompletne vypísanú „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ (spolu s právoplatným rozhodnutím), na základe ktorej Vášho príbuzného alebo blízkeho zaradíme do Zoznamu čakateľov,

Žiadosť obsahuje údaje o:

 • Vašom príbuznom alebo blízkom,
 • druhu, forme, dni začatia a čase poskytovania sociálnej služby,
 • právoplatnom rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu,
 • príjmových a majetkových pomeroch Vášho príbuzného alebo blízkeho,
 • rodinných príslušníkoch, príp. zákonnom zástupcovi, opatrovníkovi Vášho príbuzného alebo blízkeho.

K žiadosti je potrebné doložiť:

 • právoplatné rozhodnutie TSK o odkázanosti na sociálnu službu,
 • posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
 • rozsudok príslušného súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony a uznesenie o stanovení opatrovníka (ak bol ustanovený),
 • doklady o príjme Vášho príbuzného alebo blízkeho, resp. jeho  zákonných zástupcov alebo opatrovníkov:

-      rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku,

-      príjem od zamestnávateľa za predchádzajúci kalendárny mesiac,

 • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu,
 • fotokópia rodného listu (príp. sobášneho listu) žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby; príp. iné doklady potrebné k uzatvoreniu zmluvy.

-    ak v našom zariadení aktuálne nie je voľné miesto, je nevyhnutné počkať na uvoľnenie miesta, o tejto skutočnosti Vás budeme telefonicky informovať a spoločne dohodneme deň prijatia; aktualizáciu Zoznamu čakateľov, ktorého súčasťou je Vaša žiadosť, máte možnosť sledovať na internetovej stránke TSK,

-    na základe Vašej písomnej žiadosti môžete kedykoľvek požiadať o vyradenie Vášho príbuzného alebo blízkeho zo Zoznamu čakateľov,

-    v prípade, ak je v našom zariadení voľné miesto, vzájomne dohodneme deň prijatia Vášho príbuzného alebo blízkeho, prípadne uzavrieme „Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby a o platení úhrady za poskytovanie sociálnej služby“,

-    pred prijatím Vášho príbuzného alebo blízkeho do nášho zariadenia spoločne zrealizujeme stretnutie za účelom vyplnenia Dotazníka o prijímateľovi sociálnej služby (ucelený súhrn informácii o Vašom príbuznom alebo blízkom) a oboznámenia s príslušnými internými dokumentmi nášho zariadenia,

3.  KROK:   PRIJATIE DO ŠPECIALIZOVANÉHO ZARIADENIA

-    môže byť zrealizované na základe uzatvorenia Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a o platení úhrady za poskytovanie sociálnej služby,

-    v súvislosti s aktuálnou celosvetovou pandemickou situáciou súvisiacou s ochorením COVID- 19 spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2 je nevyhnutné Vaše písomné čestné vyhlásenie, že Váš príbuzný alebo blízky neprejavuje známky nákazy koronavírusom a ani nebol v kontakte s osobou, u ktorej bolo potvrdené ochorenie COVID- 19 alebo je podozrenie na ochorenie COVID- 19, alebo sa táto osoba nachádzala vo vysokorizikových krajinách a vykazovala niektorý z príznakov ochorenia (teplota nad 37,2 ºC, suchý kašeľ, dýchavičnosť),

-    deň nástupu je vzájomne dohodnutý a je potrebné priniesť:

 • písomné „Potvrdenie lekára o  bezinfekčnosti“ Vášho príbuzného alebo blízkeho, nie staršie ako 3 dni pred príchodom,
 • občiansky preukaz, preukaz poistenca zdravotnej poisťovne a preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • lekárom naordinované lieky,
 • okuliare, zdravotné a ortopedické pomôcky (ak takéto používa),
 • veci osobného vybavenia.

 

 

 

INFORMÁCIE O ÚHRADE ZA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNE SLUŽBY:

-    úhrada za poskytované sociálne služby a podmienky platenia sú uvedené v Zmluve o poskytovaní sociálnej služby a o platení úhrady za poskytovanie sociálnej služby,

-    výška úhrady je stanovená v zmysle zákona o sociálnych službách a  Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia v znení neskorších zmien a doplnení    (platný cenník za poskytované sociálne služby v ŠZ uvedený v Dokumentoch na stiahnutie),  

-    úhradu za poskytované sociálne služby môžete realizovať:

 • prevodom z účtu na účet,
 • poštovým peňažným poukazom,

Ak počas vybavovania potrebných náležitostí budete mať pochybnosti alebo otázky, kontaktujte nás v pracovných dňoch v čase od 7.00 h do 15.00 h na telefónnych číslach:

046/542 51 34 – budova ŠZ

0901 918 525 – sociálna pracovníčka ŠZ

Zároveň Vás úctivo prosíme o dodržiavanie vzájomne dohodnutých termínov osobných stretnutí alebo telefonických kontaktov. Pomáha nám to efektívne si naplánovať našu prácu a napĺňať naše poslanie.

Dokumenty na stiahnutie:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

http://www.cssdomino.sk/buxus/docs/dokumenty/css_domino/kniznica/Ziadost%20o%20posudenie%20odkazanosti%20na%20socialnu%20sluzbu.pdf

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

http://www.cssdomino.sk/buxus/docs/dokumenty/css_domino/kniznica/Ziadost%20o%20zabezpe%C4%8Denie%20poskytovania%20socialnej%20slzby%202018.pdf

Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby

http://www.cssdomino.sk/potvrdenie-poskytovatela-zdravotnej-starostlivosti.html?page_id=18497

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu

http://www.cssdomino.sk/vyhlasenie-o-majetku-fo-na-ucely-platenia-uhrady-za-soc.-sluzbu.html?page_id=49500

Čestné vyhlásenie pri nástupe do zariadenia súvisiace s ochorením COVID- 19

http://www.cssdomino.sk/buxus/docs/dokumenty/css_domino/kniznica/Pr%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20pri%20n%C3%A1stupe-1.pdf

Cenník za poskytované sociálne služby v ŠZ 

http://www.cssdomino.sk/cennik-sz-od-1.1.2020.html?page_id=55436),