Výchovná činnosť

Výchovná činnosť sa realizuje  prostredníctvom  výchovných zložiek s prihliadnutím na mentálnu úroveň prijímateľa sociálnej služby, jeho rozumové, zmyslové a somatické schopnosti a možnosti, ako aj vek.

Mimoriadny dôraz je  kladený  na  prácu vychovávateľa, jeho odbornosť, osobnosť, aktivitu, záujem o prácu, empatiu.

Výchovno-vzdelávacia  činnosť sa  realizuje podľa ročných tématických plánov  s prihliadnutím na  mentálnu úroveň prijímateľov sociálnej služby v súvislosti s osnovami  výchovnej činnosti na jednotlivých oddeleniach, ktoré zahrňujú výchovné zložky:

 • rozumová výchova /spoločenská/
 • zmyslová výchova
 • výchova  reči a komunikácie
 • pracovná výchova /sebaobsluha/
 • telesná výchova
 • hudobná výchova
 • výtvarná výchova
 • estetická výchova

U prijímateľov sociálnej služby s ťažkým mentálnym znevýhodnením  pracujeme podľa individuálnych  stimulačných okruhov :

 • rozvíjanie zmyslových funkcií
 • podnecovanie zmyslových funkcií
 • podnecovanie poznávacích procesov
 • podnecovanie rečovej oblasti – rozvíjanie komunikácie
 • podnecovanie v citovej a sociálnej oblasti.

U všetkých prijímateľov sociálnej služby sa zameriavame na čo najvyššiu mieru socializácie na základe vypracovaného programu  sociálnej rehabilitácie, podporujeme ich v záujmových činnostiach a vytvárame podmienky na ich sebarealizáciu.