Špecializované zariadenie

Špecializované zariadenie poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe po ukončení povinnej školskej dochádzky, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä pervazívna vývinová porucha - autizmus. Sociálna služba sa poskytuje na neurčitý čas, ambulantou (dennou) formou.

V špecializovanom zariadení sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, vecné plnenie spojené s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch, stravovanie, upratovanie, zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť, rozvoj pracovných zručností, záujmovú činnosť, zariadenie utvára podmienky na úschovu cenných vecí.

 

Od 01.01.2019 na základe Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine zo dňa 02.07.2018 začalo Centrum sociálnych služieb – DOMINO v rámci svojej činnosti zabezpečovať úlohu špecializovaného zariadenia, a to v budove bývalého krízového strediska na Včelárskej ulici č. 8 v Prievidzi, ktoré v súvislosti s legislatívnymi zmenami  ukončilo k 31.12.2018 svoju činnosť.  Budova, ktorá je majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja bude pre účely poskytovania sociálnej služby tohto druhu, ďalej využitá, nakoľko v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja bol zaznamenaný výrazný dopyt práve po poskytovaní uvedenej sociálnej služby. V novovzniknutom zariadení sa bude sociálna služba počas dňa poskytovať mladým dospelým ľudom s poruchou autistického spektra, ktorí už ukončili povinnú školskú dochádzku.

Priestory budovy sú však pre osoby so zdravotným znevýhodnením nevyhovujúce, z toho dôvodu Trenčiansky samosprávny kraj musí investovať do prestavby budovy s cieľom zabezpečiť jej bezbariérovosť a prispôsobiť priestory pre cieľovú skupinu prijímateľov sociálnej služby. Súčasťou rekonštrukcie je aj vybudovanie nového parkovania a prístupovej cesty pre imobilných prijímateľov sociálnej služby.

Rozvíjať pracovné zručnosti, realizovať záujmovú činnosť a poskytovať starostlivosť o prijímateľom sociálnej služby budú štyria zamestnanci v profesijnom zastúpení – špeciálny pedagóg, sociálny pracovník, inštruktor sociálnej rehabilitácie. Práca s prijímateľmi sociálnej služby je špecifická a vyžaduje si kvalitnú odbornú prípravu zamestnancov.

 

          Zdravotne znevýhodní, ktorí sú v Zozname čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v špecializovanom zariadení, boli telefonicky kontaktovaní zamestnancami Centra sociálnej služby – DOMINO. S niektorými bolo zrealizované i osobné stretnutie formou návštevy v ich domácnostiach. Snahou zamestnancov je zrealizovať prvý kontakt  s mladými dospelými s poruchou autistického spektra v ich prirodzenom a pre nich bezpečnom prostredí, poskytnúť im informácie o sociálnej službe v zariadení, ale najmä získať o nich čo najviac informácií, spoznať ich potreby a záujmy s cieľom vytvoriť vo vznikajúcom zariadení pre nich čo najpríjemnejšie a najvyhovujúcejšie prostredie.