Krúžok varenia

            Centrum sociálnych služieb Domino každoročne otvára krúžok varenia, ktorý sa realizuje v dielňach pracovnej výchovy.  Jeden deň  v týždni sa naši mladí ľudia venujú kuchárskemu umeniu.

Cieľom krúžku je vzbudiť   kladný vzťah k práci, pozitívny záujem o krúžok, naučiť sa dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci, hygienické zásady, udržiavať pri práci čistotu a poriadok, používať spotrebiče a kuchynské zariadenia. Vedieť sa orientovať v obchode, správne vyberať potraviny a uskladňovať ich.  Naučiť našich prijímateľov sociálnej služby postupy a pravidlá pri príprave jednotlivých  pokrmov, zásady prípravy teplých a studených jedál,  stolovanie,  zostavovanie jednoduchého denného menu.

Krúžok varenia je súčasťou prípravy na podporované bývanie. Získané poznatky  môžu uplatniť v rodine, podporovanom bývaní, ale i v zariadení. Každá úspešná činnosť ich motivuje, cítia sa byť užitoční, sebestační,  čím získavajú väčšiu samostatnosť,  ľahšie sa zaraďujú do spoločnosti a utvárajú sociálne kontakty.