Podávanie podnetov

V zmysle Smernice TSK č.5/2019 " Vnútorný systém prijímania a evidencie oznámení pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja " zverejňujeme:

Meno zodpovednej osoby: hlavný kontrolór TSK

Spôsob podávania podnetov:

a) elektronickou poštou zaslanou na adresu: hlavnykontrolor@tsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24h denne,

b) poštou zaslanou na adresu TSK:

TSK

hlavný kontrolór

K dolnej stanici 7282/20A,

911 01 Trenčín,

pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie

"DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ".