POLITIKA KVALITY

POLITIKA KVALITY

Politika kvality

Centra sociálnych služieb - DOMINO

Pre naplnenie strategickej vízie, poslania, hodnôt, cieľov a na zabezpečenie vnútorného systému kvality poskytovaných sociálnych služieb prijímateľom sociálnej služby Centra sociálnych služieb – DOMINO prijal manažment zariadenia nasledovné zásady politiky kvality:

  • Riadiť sa platnými zákonmi a normami a uplatňovať ľudsko-právny prístup k prijímateľom sociálnej služby a sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnych činností a implementovať ich na podmienky zariadenia.

  • Priebežne monitorovať, vyhodnocovať a manažovať očakávania, potreby, požiadavky a spokojnosť prijímateľov sociálnej služby a ich blízkych osôb a ostatných zainteresovaných strán s cieľom dosahovať európske štandardy poskytovania služieb a opatrení.

  • Poznaním individuálnych potrieb každého prijímateľa sociálnej služby, jeho preferencií a požiadaviek poskytovať výhradne individuálnu starostlivosť, na ktorej participujú všetci zamestnanci zariadenia.

  • Systém manažérstva kvality uplatňovať ako nástroj trvalého zlepšovania rozvoja  zariadenia a neustálym monitorovaním procesov a prijímaním adekvátnych opatrení trvalo zlepšovať systém manažérstva kvality.

  • Stanovovať, pravidelne vyhodnocovať a aktualizovať strategické ciele zariadenia.

  • Pri plnení podmienok štandardov kvality v sociálnych službách dbať na etický rozmer a ich zosúlaďovanie s potrebami prijímateľov sociálnej služby.

  • V procesoch neustále zabezpečovať bezpečnosť prijímateľov sociálnej služby, zdokonaľovať, skvalitňovať všetky činnosti pri efektívnom využívaní zdrojov, plánovať a dodržiavať zavedené opatrenia na zvládanie rizík.

  • Uplatňovať princíp prevencie nad princípom odhaľovania nezhôd.

  • Vytvárať pracovné prostredie podporujúce vzájomnú dôveru, zodpovednosť, partnerstvo, tímovú spoluprácu a podmienky motivujúce k neustálemu zlepšovaniu, osobnej angažovanosti a sústavnému odbornému vzdelávaniu zamestnancov na zabezpečenie zvyšovania ich odbornosti a vykonávania kvalitnej práce.

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30