Sociálna práca

Sociálna práca sa realizuje prostredníctvom sociálneho pracovníka. Sociálny pracovník sa plne venuje prijímateľom sociálnej služby v rámci sociálnej rehabilitácie je nápomocný rodinám, ktoré sa nachádzajú v krízovej situácii, najmä rodinám s mentálne znevýhodneným dieťaťom. Poskytuje im poradenské služby v rámci svojej pracovnej náplne a vedie komplexnú sociálnu agendu.

Starostlivosť o prijímateľov sociálnej služby zabezpečujú pedagogickí pracovníci -špeciálni pedagógovia, vychovávatelia, sociálni pracovníci, ergoterapeuti, zdravotnícki pracovníci -zdravotné sestry, sanitári, rehabilitačný pracovník, prevádzkoví pracovníci.

Externe spolupracujeme s psychológom, ktorý nám poskytuje služby v psychologickom poradenstve, v psychodiagnostike, so psychiatrom, pediatrom, praktickým lekárom, neurológom  a inými špecialistami a samozrejme s rodičmi klientov.

Od roku 2000 sa nám podarilo vytvoriť elokované pracovisko špeciálnej základnej školy priamo u nás v Domine.

Pre každého klienta je vypracovaný individuálny plán, podľa ktorého postupujeme pri poskytovaní sociálnej služby.

Individuálny plán prijímateľa sociálnej služby sa vypracováva po vzájomných konzultáciách pracovníkov DOMINA s rodičmi klientov. Je tu nevyhnutná kooperácia všetkých zložiek zariadenia, teda vychovávateľov, ergoterapeutov, zdravotníckych pracovníkov, sociálnych pracovníkov, špecialistov, rodičov, ale i samotného prijímateľa sociálnej služby.