Praktické a pracovné činnosti

Samoobslužné činnosti - nácvik, dohľad pri samoobslužných úkonoch ( hygiena, obliekanie, toaleta, stolovanie ), nácvik komplexných samoobslužných úkonov, u klientov s ťažkým postihnutím nácvik aspoň čiastočnej spolupráce klientov pri toalete, hygiene, obliekaní, vyzliekaní a kŕmení.

Pracovné činnosti - nácvik pracovných čiastkových úkonov rôzneho druhu, spájanie čiastkových pracovných činností do jedného pracovného úkonu, automatizácia pracovných zručností a návykov.

Príprava jednoduchých jedál – oboznámenie sa s prostredím kuchyne, nácvik prestierania, umývania a utierania riadu, odkladanie riadu, príprava jednoduchých a po zvládnutí technologických postupov i zložitejších jedál.

Domáce práce - upratovacie práce súvisiace s údržbou domácnosti, utieranie prachu, postielanie, zametanie, vysávanie, umývanie dlážky, schodov, obsluha a údržba domácich elektrospotrebičov, drobné opravy vlastného šatstva, pranie a žehlenie, vyvesenie prádla.

Ručné práce – vyšívanie, pletenie, prišívanie gombíkov, navliekanie korálok, tkanie, šitie.

Dielenské práce – práce s drevom, kovom, plastom, textilom a inými materiálmi  oboznamovanie klientov s materiálom, jeho vlastnosťami a využitím, výroba rôznych predmetov, hlavne darčekového charakteru.

Práce na pozemku – práca na políčku, príprava pôdy, vysádzanie, okopávanie, vytrhávanie buriny, polievanie, úprava areálu zariadenia, starostlivosť o kvety, chodníky, hrabanie pokosenej trávy.

Práce zamerané na pomoc spoluobčanom s ťažkým postihnutím - pomoc pri hygiene, kŕmení, obliekaní, vychádzkach, hrách.

Rozumová výchova - hospodárenie s finančnými prostriedkami, orientácia v priestore, rozvíjanie rozumových schopností klientov, čítanie, písanie, počítanie, všeobecný prehľad.