Etický kódex zamestnanca

Etický kódex je záväznou normou správania sa zamestnanca Centra sociálnych služieb – DOMINO, Veterná 11 v Prievidzi (ďalej len „CSS - DOMINO“), ktorú je povinný dodržiavať z hľadiska etiky spoločenského styku s občanmi, právnickými osobami a ostatnými zamestnancami. Cieľom etického kódexu je stanoviť základné zásady a pravidlá správania sa zamestnanca a vytvárať tak základ pre udržiavanie dôvery verejnosti vo výkon verejnej správy.