Aktuality

Aktuality

Aktuality - Poskytovanie služby včasnej intervencie

CSS - DOMINO od 1.marca 2017 poskytuje službu včasnej intervencie podľa  § 33 Zákona 448/2008 o sociálnych službách. Táto služba je určená rodinám, v ktorých sa narodilo, alebo vyrastá dieťa so zdravotným znevýhodnením do siedmich rokov jeho veku. Včasná intervencia stavia na silách a schopnostiach členov rodiny. Snaží sa umožniť rodičom podporovať vývin dieťaťa tak, aby dokázalo čo najviac využiť svoje možnosti, schopnosti a predpoklady. Služba sa poskytuje aj rodine, súrodencom a ostatným členom žijúcim v spoločnom prostredí s dieťaťom s postihnutím.

Aktuality - Špecializované zariadenie

Špecializované zariadenie poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe po ukončení povinnej školskej dochádzky, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä pervazívna vývinová porucha - autizmus. Sociálna služba sa poskytuje na neurčitý čas, ambulantou (dennou) formou.