História zariadenia

Naša Budova

Na základe požiadaviek rodičov a podpory nadriadených orgánov, v rámci okresu sa konštituovalo k 1.1. 1988 na pôde Okresného ústavu sociálnych služieb v Prievidzi ďalšie zo sociálnych zariadení ÚSS pre mentálne postihnutú mládež z nášho okresu, vo vekovom rozpätí 3 až 15 rokov v dennom pobyte.

Toto zariadenie bolo umiestnené do rodinného domu na Ulici odbojárov s kapacitou 10 detí. Deťom bola poskytnutá celodenná zdravotná a výchovná starostlivosť.

Na základe pozitívnej odozvy a zvýšenému záujmu rodičov, bolo vytvorené zariadenie pre vyšší počet záujemcov s rozšírenými formami pobytov, najmä o týždenný a bolo možné na základe vytvorenia bezbariérových prístupov i pre imobilné deti. Táto skutočnosť sa uskutočnila na základe redukcie predškolských zariadení . Pre tieto účely bola najvhodnejšia MŠ CHZWP na UL. veternej 11 v Prievidzi.

Po rozsiahlych úpravách interiérov, odstránení bariérovosti, bolo k 1.1.1991 otvorené v týchto priestoroch oddelenie pre imobilných s týždenným pobytom pre 10 detí, ako aj premiestnené denné oddelenie z Ul. odbojárov. K 1.3.1991 boli otvorené ďalšie dve oddelenia.

Takto v rámci okresu bolo zriadené zariadenie pre 36 mentálne a telesne postihnutých detí. Miesta boli priebežne obsadzovaná až do naplnenia kapacity premiestňovaním detí na základe požiadaviek rodičov, z celého Slovenska.

Táto skutočnosť bola prínosom hlavne pre postihnuté deti, ktoré sa pravidelne mohli dostávať domov, čím sa stimulovala ich citová väzba k blízkym.