Oznam

Oznam

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza

so sídlom v Bojniciach

N e m o c n i č n á 8 , 9 7 2 0 1 B o j n i c e

 

 

Číslo: B/2021/01508-COV/7055                                                                                                                                                                                                                                                                                          Bojnice, 29.11.2021

 

  Rozhodnutie

          Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c), § 6 ods. 3 písm. e) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 355/2007 Z. z.“) vo veci nariadenia opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosným ochoreniam podľa § 6 ods. 3 písm. e) a § 12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. b), c), f) a h) zákona č. 355/2007 Z. z. v spojení s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 71/1967 Zb.“) na základe epidemiologického vyšetrovania zo dňa 29.11.2021 nariaďuje tieto

                                                 

                                                                                                                                                                      opatrenia:

 

         Podľa § 12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. b), c), f) a h) zákona č. 355/2007 Z. z. je účastník konania Centrum sociálnych služieb – DOMINO, Veterná ulica 259/11, 971 01 Prievidza, IČO: 00 648 701 povinný v čase do 06.12.2021 v „Centre sociálnych služieb – DOMINO, špecializované zariadenie“, Včelárska ulica 520/8, 971 01 Prievidza plniť nasledovné povinnosti:

a) v zariadení neprijímať návštevy,

b) klienti a zamestnanci musia sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý toto rozhodnutie vydal a podrobiť sa odberu vzoriek biologického materiálu na vykonávanie laboratórneho určovania pôvodcov prenosných ochorení,

c) zostať v nariadenej izolácii,

d) vykonávať účinnú dezinfekciu priestorov vo zvýšenej frekvencii,

e) neprijímať do zariadenia nových klientov.

 

                                                       

                                                                                                                                                    Lehota: karanténa do 06.12.2021

 

          Vzhľadom na naliehavý všeobecný záujem spočívajúci v ochrane zdravia ľudí a nebezpečenstve šírenia nákazlivej choroby správny orgán vylučuje odkladný účinok odvolania v zmysle § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

 

 

      Odôvodnenie

       Orgán verejného zdravotníctva na základe epidemiologického vyšetrenia zo dňa 29.11.2021 zistil, že v „Centre sociálnych služieb – DOMINO, špecializované zariadenie“, Včelárska ulica č. 520/8, 971 01 Prievidza sa vyskytlo laboratórne potvrdené ochorenie COVID-19. Ide o prenosné ochorenie, ktoré sa šíri vzduchom. Akútnu infekciu dýchacích ciest spôsobuje nový koronavírus (SARS-CoV-2) z čeľade Coronaviridae. Nový koronavírus patrí medzi betakoronavírusy, kam sa zaraďujú aj koronavírusy SARS-CoV a MERS-CoV, ale vykazuje od nich genetickú odlišnosť. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, zápalom pľúc, v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím.

       Na zabránenie vzniku a šíreniu ochorení spôsobených novým koronavírusom je potrebné podrobiť sa karanténnym opatreniam v rozsahu, ktorý je stanovený v tomto rozhodnutí. Všetky nariadené protiepidemické opatrenia boli telefonicky konzultované s účastníkom konania.

       Podľa § 18 vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov osobe podozrivej z nákazy možno nariadiť zvýšený zdravotný dozor, lekársky dohľad alebo karanténu; tieto opatrenia zahŕňajú súbor organizačných opatrení, ktoré obmedzujú kontakt osoby podozrivej z nákazy s okolím a určujú sledovanie a vyšetrovanie jej zdravotného stavu. Pri zvýšenom zdravotnom dozore sa osobe podozrivej z nákazy môže nariadiť vyšetrovanie a sledovanie jej zdravotného stavu a zákaz činností, pri vykonávaní ktorých by sa mohlo prenosné ochorenie šíriť. Pri karanténe sa osobe podozrivej z nákazy nariadi izolácia, jej vyšetrovanie a pozorovanie v rámci lekárskeho dohľadu v zdravotníckom zariadení, v domácom prostredí alebo v inom jej prirodzenom sociálnom prostredí.

        Účastník konania sa upozorňuje, že po dobu izolácie v zariadení musí preto v záujme ochrany zdravia iných ľudí strpieť aj obmedzenia ako je napríklad zdržanie sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijatie osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie), zdržanie sa účasti na výučbových aktivít, zdržanie sa cestovania alebo akýchkoľvek iných činností, ktoré si vyžadujú opustenie miesta izolácie alebo prijať v mieste izolácie vnímavé osoby.

        Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bolo v záujme ochrany zdravia ľudí potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a nariadiť opatrenia na predchádzanie šírenia prenosného ochorenia v zmysle citovaných predpisov.   

          Zdôvodnenie vylúčenia odkladného účinku rozhodnutia vyplýva z dôvodu zamedzenia šírenia nákazlivého vírusového ochorenia spôsobeného novým koronavírusom.

 

      Orgán verejného zdravotníctva upozorňuje účastníka konania, že porušenie opatrenia uvedeného vo výroku tohto rozhodnutia je podľa § 56 kvalifikované ako priestupok na úseku verejného zdravotníctva, za ktorý orgán verejného zdravotníctva uloží pokutu do 1 659 eur.

 

   P o u č e n i e:

 

        Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice, ktorý rozhodnutie vydal.

      Podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku sa odníma odkladný účinok odvolania a podľa § 55 ods. 3 citovaného zákona proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať.

      Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je rozhodnutie preskúmateľné súdom.

 

Doručí sa do elektronickej schránky:

 

Centrum sociálnych služieb – DOMINO

Veterná ulica 259/11

971 01 Prievidza                         

 

 

                                                                                                                                                 Mgr. et Mgr. Zuzana Tornócziová, MHA

                                                                                                                                                                                                                                     regionálna hygienička

 

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31