Ďakovný list mestu Prievidza

Vážení predstavitelia a zástupcovia Mesta Prievidza,

dovoľte, aby sme Vám vyjadrili poďakovanie predovšetkým za záujem o venovanie pozornosti zdravotne znevýhodneným občanom nášho mesta, ktorý prejavujete nielen osobnou účasťou na rôznych podujatiach realizovaných naším zariadením, ale aj poskytovaním finančnej výpomoci.

 Z finančného daru, ktorý ste nám venovali v hodnote 500 €, sme zakúpili senzorické hračky a pomôcky pre prijímateľov sociálnej služby v našom zariadení. Zakúpené hračky a pomôcky im budú pomáhať nadobúdať zmyslové skúsenosti nevyhnutné a dôležité pre rozvoj ich osobnosti.

Naše zariadenie sa stále snaží dopĺňať a inovovať vybavenie zariadenia pre oblasť edukačnej a sociálno-rehabilitačnej práce s prijímateľmi sociálnej služby s cieľom aktuálne reflektovať na individuálne potreby každého z nich, a práve s Vašou finančnou výpomocou sa nám tento cieľ podarilo naplniť.