Pokyn riaditeľa CSS-Domino č. 1/2020 zo dňa 18.11.2020

Pokyn riaditeľa CSS-Domino č. 1/2020 zo dňa 18.11.2020

 

Vymedzenie,  termíny a spôsob  realizácie priebežného testovania v CSS – DOMINO na  ochorenie COVID – 19 v 2. vlne pandémie

 

V záujme  predísť zhoršovaniu epidemiologickej situácie a nárastu počtu infikovaných zamestnancov alebo prijímateľov sociálnych služieb v CSS – DOMINO na ochorenie

COVID – 19 a na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,  vydáva Centrum sociálnych služieb – DOMINO Pokyn riaditeľky CSS – DOMINO v súlade s:

 

-          Usmernením MPSVR SR k priebežnému testovaniu zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na ochorenie COVID – 19 v 2. vlne pandémie

-          § 5 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

  1. 1.     Základné informácie.

Priebežné testovanie je realizované ako prevencia a vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika šírenia ochorenia COVID – 19. Treba ho chápať ako vykonávanie opatrení na odstránenie nebezpečenstiev v mieste ich vzniku, čo je v tomto prípade Centrum sociálnych služieb – DOMINO, prípadne odhalenie ohniska nákazy choroby COVID – 19 v CSS – DOMINO. Testovaním v CSS – DOMINO sa uprednostňuje a uplatňuje kolektívne ochranné opatrenie.

Individuálne ochranné opatrenia sú riešené používaním osobných ochranných pracovných pomôcok, ktoré sú zamestnancom prideľované.

CSS – DOMINO ako zamestnávateľ je povinný vykonávať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci riadne a včas  a z uvedeného dôvodu pristupuje k realizácii priebežného testovania.

 

  1. 2.     Realizovanie testovania.

Testovanie sa bude realizovať rýchlotestom (antigénovými testami) kvalifikovaným zdravotníckym personálom – sestra, praktická sestra a budú realizované bezplatne.

Testovanie prijímateľov sociálnej služby (ďalej len PSS) bude nasledovné:

-          V pobytovej forme sa PSS budú testovať 1 krát za mesiac a priebežne podľa potreby, nakoľko sú samostatne umiestnení na oddelení bez prítomnosti PSS, ktorí opúšťajú zariadenie denne t.j. PSS v ambulantnej forme. Testovať sa budú:

-           pri príznakoch ochorenia, ktoré môže mať akékoľvek príznaky podobné príznakom ochorenia COVID – 19

-          pri potvrdení pozitivity COVID – 19 u zamestnanca, ktorý bol v kontakte s PSS pobytovej formy, v tomto prípade sa zrealizuje testovanie všetkých PSS pobytovej formy

-          V ambulantnej forme sa PSS budú testovať  1 krát za mesiac a priebežne podľa požiadaviek PSS a ich rodinných príslušníkov, prípadne ich blízkych. Taktiež odporúčame  testovať pri potvrdení pozitivity COVID – 19 u zamestnanca CSS – DOMINO.

 

Ako postupovať, keď  PSS nechcú byť testovaní z rôznych dôvodov:

V prípade ak klient nie je schopný zvládnuť testovanie AG testami zo zdravotných dôvodov, predloží sa  potvrdenie o výnimke od lekára. Potvrdenie tvorí prílohu č. 1 tohto pokynu. Predloženie dokladu o výnimke od lekára môže byť nahradené kópiou lekárskej  dokumentácie. Súčasne k potvrdeniu o výnimke, alebo ku kópii lekárskej dokumentácie predloží čestné vyhlásenie o zdravotnom stave prijímateľa a osôb, s ktorými je v styku. Toto čestné prehlásenie je v prílohe č. 2 tohto pokynu.

Ak sa klient nechce dať testovať z iných dôvodov, vyplní čestné vyhlásenie PSS v súvislosti s odmietnutím priebežného testovania v CSS – DOMINO, ktoré tvorí prílohu č. 3 tohto pokynu. V tomto čestnom vyhlásení uvedie z akých dôvodov sa nedá testovať. Uvedené čestné prehlásenie bude dokumentom, že  CSS – DOMINO nezanedbal uplatňovanie všeobecných zásad prevencie pri vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia ostatných prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov. Taktiež to bude dokumentom pre dokazovanie, že vykonával všetky opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a bolo všetkým zamestnancom ako aj PSS dostupné priebežné testovanie, ktoré odmietli z dôvodov uvedených v tomto čestnom vyhlásení.

 

Testovanie zamestnancov CSS – DOMINO:

 

Zamestnanci sa budú testovať raz za 14 dní  alebo priebežne podľa potreby pri príznakoch infekčného ochorenia, pri návrate na pracovisko po PN, OČR, po karanténe a pod.

 

Ako postupovať, keď  zamestnanec  nechce byť testovaný z rôznych dôvodov:

Predložiť potvrdenie od lekára, že  nemôže byť testovaný zo zdravotných dôvodov. Potvrdenie tvorí prílohu č. 1 tohto pokynu. Predloženie dokladu o výnimke od lekára môže byť nahradené kópiou lekárskej  dokumentácie. Súčasne k potvrdeniu o výnimke, alebo ku kópii lekárskej dokumentácie predloží čestné vyhlásenie o svojom  zdravotnom stave. Toto čestné prehlásenie je v prílohe č. 4 tohto pokynu.

 

Ak sa zamestnanec nechce dať testovať z iných dôvodov, vyplní čestné vyhlásenie zamestnanca v súvislosti s odmietnutím priebežného testovania v CSS – DOMINO, ktoré tvorí prílohu č. 5 tohto pokynu. V tomto čestnom vyhlásení uvedie z akých dôvodov sa nedá testovať. Uvedené čestné prehlásenie bude dokumentom, že zamestnávateľ CSS – DOMINO nezanedbal uplatňovanie všeobecných zásad prevencie pri vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov. Taktiež to bude dokumentom pre dokazovanie, že vykonával všetky opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  a bolo všetkým zamestnancom ako aj PSS dostupné priebežné testovanie, ktoré odmietli z dôvodov uvedených v tomto čestnom vyhlásení.

Zamestnanec je povinný v zmysle § 12 ods. 2 písm a) b)  zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracovisku. Taktiež je povinný  spolupracovať so zamestnávateľom pre bezpečnosť v potrebnom rozsahu tak, aby im umožnil plniť povinnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

Pri uvedení nepravdivých informácii v čestných prehláseniach si musia byť osoby podpisujúce toto čestné prehlásenie vedomé dopustenia sa priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2002 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

  1. 3.     Termíny a miesto testovania

 Prvé priebežné testovanie sa uskutoční v CSS – DOMINO, Veterná ul. 11 v Prievidzi na II. oddelení v dňoch 25.11. a 26.11. 2020

Ďalšie testovania sa budú realizovať vždy po 14 –tich dňoch. Dátumy a miestnosť testovania budú oznamované vedúcimi jednotlivých úsekov, najneskôr 3 dni pred testovaním. V prípade potreby je možné oznámenie testovania skrátiť (napr. pri výskyte pozitívity).

Termíny testovania sa môžu zmeniť v prípade schválenia celoplošného testovania.

 

  1. 4.     Záverečné ustanovenia
  1. Tento pokyn je záväzný pre zamestnancov a prijímateľom sociálnej služby v CSS – DOMINO
  2.  Tento pokyn nadobúda účinnosť dňom 23.11.2020.

 

 

 Prievidza, 18.11.2020

 

                                                                                                                                                                             PaedDr. Iveta Lauková

                                                                                                                                                                                 riaditeľka CSS - DOMINO