Postup práce s rodinou počas pandémie COVID-19

Všeobecné pravidlá 

 • Návštevy príbuzných a blízkych osôb prijímateľov sociálnej služby (ďalej len PSS)  v zariadeniach sa realizujú v súlade s aktuálnymi podmienkami uvedenými vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, s pandemickým plánom so semaformi pre jednotlivé druhy sociálnych služieb a v súlade s aktuálnym krízovým plánom zariadenia.
 • Návštevy PSS je možné realizovať v priestoroch na to určených v exteriéri a interiéri, na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu zariadenia sociálnych služieb v súlade s  krízovým plánom zariadenia.

 

Kritéria priestoru a času určeného na návštevy

 

 • Návštevu dohodnúť telefonicky minimálne 3 dni vopred a poučiť návštevníkov o podmienkach návštevy na tel. číslo: 046/5121010,13.
 • Interiér – vestibul zariadenia – platí len pre PSS, ktorým zdravotný stav nedovoľuje ísť s návštevou do exteriéru.
 • Vybavenie priestoru v interiéri - vestibul: dezinfekčný prostriedok, germicídny žiarič, bezkontaktný teplomer.
 • Čas návštevy:  do 30 minút, počet osôb podľa predchádzajúcej telefonickej dohody.
 • Exteriér – dvor zariadenia v časti určenej pre návštevy.
 • Vybavenie priestoru  v exteriéri – dezinfekčný prostriedok na ruky, dezinfekčný prostriedok na povrchy, bezkontaktný teplomer.
 • Interval návštev: v  0,5 hod. časovom odstupe.
 • Zodpovedný pracovník pripraví PSS na návštevu a dovedie ho do určeného priestoru.

Interná bezpečnosť


Poskytovateľ z dôvodu internej bezpečnosti usmerňuje a kontroluje dodržiavanie uvedených prísnych hygienických podmienok:

 • Vstup do priestorov umožní návšteve len s prekrytými hornými dýchacími cestami (podľa aktuálneho usmernenia FFP2) a počas celej doby návštevy.
 • Dodržiavanie odstupu (predpísanej bezpečnej vzdialenosti) a sociálnej izolácie od iných osôb (mimo navštevovanej osoby).
 • Pri vstupe do priestorov a z priestorov skontroluje, či bol použitý dezinfekčný prostriedok na ruky.
 • Skontroluje potvrdenie návštevníka o negatívnom PCR teste nie staršom ako 24 hodín/antigénovom teste nie staršom ako 12 hodín, resp. skontroluje potvrdenie o výnimkách z dôvodu prekonania ochorenia COVID-19, alebo podania 2. dávky očkovacej vakcíny.
 • Zmeria a zaznamená návštevníkovi TT.
 • Vymedzí čas návštevy.
 • Prevezme čestné prehlásenie návštevníkov o tom, či boli v kontakte s pozitívnou osobou     (príloha č.1).
 • Preukázateľne poučí návštevníka o bezpečnosti a používaní ochranných pomôcok v súlade s týmto usmernením (príloha č.2).
 • Kontroluje, aby sa návštevník zdržiaval iba v priestoroch podľa pokynu poskytovateľa.
 • Ohlasuje koniec návštevy.
 • V prípade, že návštevník odmieta dodržiavať nastavené hygienické opatrenia poskytovateľa, má poskytovateľ možnosť návštevu neumožniť, alebo prerušiť.

 

Po každej návšteve poskytovateľ zabezpečí dezinfekciu a úpravu priestoru k ďalšej návšteve:

 •  vydezinfikovať dotykové plochy a ďalšie potreby a pomôcky, či vybavenie,
 •  vydezinfikovať návštevnícku zónu germicídnym žiaričom,
 •  skontrolovať  náplne dezinfekčného prostriedku.