Služba včasnej intervencie

 

Poskytovanie služby včasnej intervencie

 

CSS - DOMINO od 1.marca 2017 poskytuje službu včasnej intervencie. Táto služba je určená rodinám, v ktorých sa narodilo, alebo vyrastá dieťa so zdravotným znevýhodnením do siedmich rokov jeho veku. Včasná intervencia stavia na silách a schopnostiach členov rodiny. Snaží sa umožniť rodičom podporovať vývin dieťaťa tak, aby dokázalo čo najviac využiť svoje možnosti, schopnosti a predpoklady.

 

Komu je služba určená:

Služba včasnej intervencie je určená deťom s postihnutím ranného veku mentálneho znevýhodnenia a viacnásobného znevýhodnenia a deťom s oneskoreným vývinom. Služba sa poskytuje aj rodine, súrodencom a ostatným členom žijúcim v spoločnom prostredí s dieťaťom s postihnutím.

 

Ponúkame:

-          diagnostiku,

-          poradenstvo (sociálne, psychologické, špeciálnopedagogické)  ktoré zahŕňa zisťovanie charakteru a rozsahu problémov rodiny. Na základe týchto zistení sa  poskytne rodine konkrétna odborná pomoc. Po prvej osobnej konzultácii, kde sa predostrú potreby a očakávania rodiny, nadviažeme spoluprácu. Každá rodina je jedinečná a  zachovávame individuálny prístup k rodine a jej členom.

-          psychologické a odborné konzultácie,

-          fyzioterapiu,

-          stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa, ktorá je zameraná na podporu a rozvoj komplexného vývoja dieťaťa do siedmich rokov jeho veku, ktorého vývoj je ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia, v súlade s jeho individuálnymi potrebami a potrebami členov jeho rodiny, na posilnenie vlastných schopností členov jeho rodiny pri prekonávaní nepriaznivej sociálnej situácie a na podporu ich sociálneho začlenenia,

-          sociálnu rehabilitáciu, ktorá zahŕňa odborné činnosti na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti rodiny, aktivizovanie schopností rodiny s maximálnym využitím zdrojov v rodine  (nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, nácvik používania kompenzačnej pomôcky, sociálna komunikácia, kontakt s prostredím)

-          pomoc pri hľadaní kontaktov na odborníkov v oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb,

-          integrácia do spoločnosti,

-          preventívna aktivita, ktorá je zameraná na predchádzanie rizikovému správaniu rodiny a na predchádzanie rizikovým situáciám a na ich prekonanie alebo riešenie.

 

 

Ako sa poskytuje služba včasnej intervencie

-          ambulantnou sociálnou službou t.j. v zariadení CSS – DOMINO, Veterná 11, Prievidza, vo vyhradených priestoroch t.j. v miestnosti na realizáciu včasnej intervencie, konkrétnej činnosti s dieťaťom resp. rodinou.  Rodičia majú k dispozícií priestory šatne, sociálneho  zariadenia  a spoločenskej miestnosti na III. oddelení. Je vhodné, ak sú rodičia prítomní pri stimulácii ich dieťaťa a aktívne spolupracujú s odborníkmi, ktorí poskytujú včasnú intervenciu ich dieťaťu.

-          terénnou formou sociálnej služby t.j. v rodine a v prirodzenom prostredí dieťaťa za aktívnej spolupráce rodiny.

Formu sociálnej služby si má právo vybrať rodina, ktorému sa včasná intervencia poskytuje.

 

Ako postupovať v prípade záujmu o poskytovanie služby včasnej intervencie

V prípade, že rodina so zdravotne znevýhodneným dieťaťom má záujem o poskytovanie služby včasnej intervencie, môže nás kontaktovať:

-telefonicky na telefónnom čísle:  046/512 10 13

                                 046/542 21 90

                                 0901 918 524

-elektronickou poštou na e-mail:  andrea.lusconova@cssdomino.sk

-osobným stretnutím v budove CSS – DOMINO, Veterná č.11, 971 01 Prievidza, v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod. do 15.00 hod.

 

 

Služba včasnej intervencie je bezplatná.